Bài viết mới nhất

Bài 2 Chương 1 SBT Hóa 8: Chất – Giải bài 2.1 – 2.8 trang 3,4 SBT Hóa lớp 8

 Mời các em tham khảo lời giải bài 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 trang 3; bài 2.5, 2.6, 2.7, 2.8 trang 4 Sách bài tập Hóa 8 tiết 2: Chất - Chương 1 Chất -...

Bài 4.1 đến 4.6 trang 4,5,6 SBT Hóa 8: Nguyên tử – Nguyên tử nitơ và nguyên tử neon cùng có hai lớp electron

Bài 4: Nguyên tử - SBT Hóa lớp 8 - Bài 4.1 trang 4; Bài 4.2, 4.3, 4.4, 4.5 trang 5; bài 4.6 trang 6 Sách bài tập (SBT) Hóa học 8. (Mỗi electron mang...

Hướng dẫn giải bài 5.1 – 5.8 trang 6,7 SBT Hóa 8: : Nguyên tố hóa học – Nguyên tử các nguyên tố beri và bo có cùng số lớp electron, hai lớp

Đáp án và hướng dẫn làm bài 5.1, 5.2, 5.3 trang 6; bài 5.4, 5.5, 5.6, 5.7, 5.8 trang 7 Sách bài tập (SBT) Hóa học 8: Nguyên tố hóa học Bài 5.1 trang 6 SBT...

Giải bài 1,2, 3,4, 5,6,7 trang 99,100 SBT Toán 7: Hai góc đối đỉnh – Vẽ hai đường thẳng xx’ và yy’ cắt nhau tại điểm O

Bài 1 SBT Toán 8: Hai góc đối đỉnh - Giải bài 1, 2 trang 99; bài 3, 4, 5, 6, 7 trang 100 Sách Bài Tập (SBT) Toán lớp 7 tập 1. Xem hình...

Giải SBT Toán 7 hình học bài 2 trang 102: Hai đường thẳng vuông góc – Cho đường thẳng d và điểm O nằm ngoài đường thẳng d

Bài 2 SBT Toán 7: Hai đường thẳng vuông góc - Đáp án và hướng dẫn giải bài 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 trang 102 Sách Bài Tập (SBT) Toán lớp...

Bài 3: Các góc tạo bởi một đường thẳng cắt hai đường thẳng – SBT Toán lớp 7

Giải bài 16, 17, 18, 19, 20 trang 103, 104, 105 Sách bài tập Toán 7: Các góc tạo bởi một đường thẳng cắt hai đường thẳng - Câu 16 trang 103 Sách Bài Tập...

Bài 21 – 26 trang 106, 107 SBT Toán 7 tập 1: Hai đường thẳng song song – Hai đường thẳng song song là hai đường thẳng không có điểm chung

Giải Sách bài tập Toán 7 phần hình học Bài 4: Hai đường thẳng song song - Đáp án bài 21, 22, 23 trang 106; bài 24, 25, 26 trang 107 Sách Bài Tập...

Bài 5: Tiên đề Ơ-clit về đường thẳng song song – bài 27, 28, 29, 30 tramg 108 SBT Toán lớp 7

Bài 5: Tiên đề Ơ-clit về đường thẳng song song - Lời giải và đáp án bài 27, 28, 29, 30 trang 108 Sách Bài Tập (SBT) Toán lớp 7 tập 1. Qua điểm A...

Bài 31 – 38 trang 110 Sách bài tập Toán 7 hình học: Từ vuông góc đến song song

Bài 6: Từ vuông góc đến song song - SBT Toán lớp 7 - Hướng dẫn giải bài tập 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38 trang 110 Sách Bài Tập (SBT) Toán...

Hướng dẫn giải bài 39,40, 41,42, 43,44 trang 111,112,113 SBT Toán lớp 7: Định lí

Giải SBT hình học Toán 7 Bài 7: Định lí - Đáp án bài 39 trang 111; bài 40, 41, 42, 43 trang 112; bài 44 trang 113 Sách Bài Tập (SBT) Toán lớp...

Bài tập ôn chương 1 – Đường thẳng vuông góc. Đường thẳng song song – trang 113,114 SBT Toán lớp 7

Bài tập ôn chương 1 Hình học 7 - Đường thẳng vuông góc. Đường thẳng song song - Giải bài 45, 46 trang 113 ; bài 47, 48, 49 trang 114 Sách Bài Tập...

Bài 1,2, 3,4,5 trang 5,6 SBT Toán 8 tập 1. Nhân đơn thức với đa thức – chương 1 phép nhân và phép chia các đa thức

Lời giải SBT Toán 8 Bài 1. Nhân đơn thức với đa thức - Đáp án bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 5 Sách bài tập (SBT) Toán 8 tập 1. Trả lời...

Giải SBT Toán 8 trang 6 Tiết 2. Nhân đa thức với đa thức

Bài 2 SBT Toán 8. Nhân đa thức với đa thức - Câu 2.1, 2.2 trang 6; giải bài 6, 7, 8, 9, 10 trang 6 Sách bài tập (SBT) Toán 8 tập 1. Muốn...

Tiết 3. Những hằng đẳng thức đáng nhớ – trang 7,8 SBT Toán lớp 8

Bài 3, 4, 5 SBT Toán 8 tập 1. Những hằng đẳng thức đáng nhớ - Hướng dẫn giải bài 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 trang 7; câu 3.1,...

Bài 8 Toán 7: Tính chất của dãy tỉ số bằng nhau – trang 21,22,23 SBT Toán lớp 7

Hướng dẫn giải bài 74, 75, 76 trang 21; bài 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84 trang 22 Sách Bài Tập (SBT) Toán 7 tập 1 - Câu 8.4; 8.5; 8.6 trang...

Giải bài 85 – 92 trang 23,24 SBT Toán 7: Số thập phân hữu hạn. Số thập phân vô hạn tuần hoàn

Giải Sách bài tập Toán 7 Bài 9: Số thập phân hữu hạn. Số thập phân vô hạn tuần hoàn - Lời giải bài 85, 86, 87, 88 trang 23; Câu 9.1; 9.2; 9.3;...

Bài 10 Toán 7 – giải bài 93 đến 105 trang 25,26,27 SBT Toán 7: Làm tròn số – Ti-vi loại 21 in-sơ có đường chéo màn hình khoảng

Giải SBT Toán lớp 7 Bài 10: Làm tròn số - Lời giải và hướng dẫn làm bài 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100 trang 25; bài 101, 102, 103, 104 trang...

Lời giải bài 106 – 116 trang 27,28, 29,30 SBT Toán 7: Số vô tỉ. Khái niệm về căn bậc hai

Bài 11 SBT Toán 7: Số vô tỉ. Khái niệm về căn bậc hai - Đáp án bài 106 trang 27; bài 107, 108, 109, 110, 111 trang 28; Câu 11.1; 11.2; 11.3; 11.4...