Giải SBT Toán 7 hình học bài 2 trang 102: Hai đường thẳng vuông góc – Cho đường thẳng d và điểm O nằm ngoài đường thẳng d

Bài 2 SBT Toán 7: Hai đường thẳng vuông góc – Đáp án và hướng dẫn giải bài 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 trang 102 Sách Bài Tập (SBT) Toán lớp 7 tập 1. Vẽ đường thẳng d và điểm O nằm ngoài đường thẳng d trên giấy trong

Bài 8 trang 102 SBT Toán lớp 7 tập 1

Lấy ví dụ thực tế về hai đường thẳng vuông góc.

Ví dụ thực tế về hai đường thẳng vuông góc: Hai đường thẳng trên hai cạnh gần nhau của bàn học, hai cạnh góc vuông của Êke, hai đường thẳng là 2 đường viền mép bảng.


Bài 9 SBT Toán 7 trang 102

Cho hai đường thẳng xx’ và yy’ vuông góc với nhau tại O. Trong số những câu trả lời sau thì câu nào sai, câu nào đúng?

a) Hai đường thẳng xx’ và yy’ cắt nhau tại O.

b) Hai đường thẳng xx’ và yy’ tạo thành bốn góc vuông.

c) Mỗi đường thẳng là đường phân giác của một góc bẹt.

a) Đúng                          b) Đúng                               c) Đúng


Bài 10 trang 102

Hãy kiểm tra xem hai đường thẳng a và a’ ở hình 2.a, b có vuông góc với nhau hay không.

a) a vuông góc với a’.

b) a vuông góc với a’.


Giải bài 11 SBT Toán 7 trang 102

Cho hai đường thẳng d và điểm O thuộc d. Vẽ đường thẳng d’ đi qua O vuông góc với d. Nói rõ cách vẽ và cách sử dụng công cụ (êke, thước thẳng) để vẽ.

– Đặt cạnh thước thẳng theo đường thẳng d.

– Đặt cạnh góc vuông của êke trượt trên thước thẳng sao cho đỉnh góc vuông êke với điểm O.

– Kẻ đường thẳng đi qua cạnh góc vuông thứ hai ta được đường thẳng d’ vuông góc với d tại O.


Bài 12 trang 102 SBT Toán lớp 7 tập 1

Cho đường thẳng d và điểm O nằm ngoài đường thẳng d. Chỉ sử dụng Êke. Hãy vẽ đường thẳng d’ đi qua O và vuông góc với d. Nói rõ cách vẽ.

– Đặt cạnh góc vuông của êke trượt trên đường thẳng d sao cho cạnh góc vuông còn lại của Êke đi qua điểm O.

– Kẻ đường thẳng đi qua cạnh góc vuông thứ hai ta được đường thẳng d’ đi qua O và vuông góc với d.


Bài 13. Vẽ đường thẳng d và điểm O nằm ngoài đường thẳng d trên giấy trong. Hãy gấp tờ giấy để nếp gấp đi qua O và vuông góc với đường thẳng d.
Gấp tờ giấy sao cho nếp gấp đi qua điểm O và hai nửa đường thẳng đó trùng nhau.


Bài 14 trang 102 SBT Toán lớp 7 tập 1

Vẽ hình theo cách biểu đạt bằng lời sau:

Vẽ góc xOy có số đo bằng 60°. Lấy điểm A trên tia Ox (A khác O) rồi vẽ đường thẳng \({{\rm{d}}_1}\) vuông góc với tia Ox tại A. Lấy điểm B trên tia Oy (B khác O) rồi vẽ đường thẳng \({{\rm{d}}_2}\) vuông góc với tia Oy tại B. Gọi giao điểm của \({{\rm{d}}_1}\) và \({{\rm{d}}_2}\) là C.

Chú ý: Có nhiều hình vẽ khác nhau tùy theo vị trí điểm A, B được chọn.

Tùy theo vị trí điểm A, B được chọn trên tia Ox, Oy mà có các trường hợp hình vẽ sau:


Bài 15 trang 102 SBT Toán lớp 7 tập 1

Cho đoạn thẳng AB dài 24mm. Hãy vẽ đường thẳng trung trực của đoạn thẳng ấy. Nói rõ cách vẽ.

– Vẽ đoạn thẳng AB = 24mm.

– Vẽ trung điểm I của đoạn AB.

– Vẽ đường thẳng d đi qua I và d vuông góc với AB.