Lời giải SBT Hóa lớp 11 bài 23: Phản ứng hữu cơ

Bài 23: Phản ứng hữu cơ – SBT Hóa lớp 11 – Bài tập trắc nghiệm 4.23, 4.24, 4.25, 4.26 trang 31; bài 4.27, 4.28 trang 32 sách bài tập (SBT) Hóa lớp 11

Bài tập trắc nghiệm 4.23, 4.24, 4.25, 4.26 trang 31 Sách bài tập (SBT) Hóa 11

4.23. Phản ứng \(C{H_3}COOH\) +  \( \to \) \(C{H_3}COO – CH = C{H_2}\) thuộc loại phản ứng gì ?

A. Phản ứng thế.

B. Phản ứng cộng.

C. Phản ứng tách.

D. Không thuộc về cả ba loại phản ứng trên.

4.24. Phản ứng 2CH3-CH=O   thuộc loại phản ứng gì ?

A. Phản ứng thế.

B. Phản ứng cộng.

C. Phản ứng tách.

D. Không thuộc về ba loại phản ứng trên.

4.25. Phản ứng \(2C{H_3}OH \to C{H_3}OC{H_3} + {H_2}O\) thuộc loại phản ứng gì ?

A. Phản ứng thế.

B. Phản ứng cộng.

C. Phản ứng tách.

D. Không thuộc về ba loại phản ứng trên.

4.26. Phản ứng  + 2AgN03+ 2NH3 \( \to \) Ag--Ag + 2NH4NO3 thuộc loại phản ứng gì ?

A. Phản ứng thế.

B. Phản ứng cộng.

C. Phản ứng tách.

D. Không thuộc về ba loại phản ứng trên.

4.23. B

4.24. D

4.25. A

4.26. A


Bài 4.27, 4.28 trang 32 Hóa 11

4.27. Phản ứng \( \to \) \(C{H_3} – CH = CH – C{H_3} + {H_2}O\) thuộc loại phản ứng gì ?

A. Phản ứng thế.

B. Phản ứng cộng.

C. Phản ứng tách.

D. Không thuộc về ba loại phản ứng trên.

4.28. Hãy sắp xếp mỗi phản ứng dưới đây vào loại phản ứng thích hợp (phản ứng thế, phản ứng tách, phản ứng cộng).

1.  + 2H2 \( \to \) CH3 – CH3

2. C2H5-Cl + NaOH \( \to \) C2H5OH + NaCl

3. C2H5-Cl + NaOH \( \to \) CH2=CH2 + NaCl + H20

4.  +  \( \to \) 

Hướng dẫn trả lời:

4.27. C

4.28.

1 – Phản ứng cộng ;

2 – Phản ứng thế ;

3 – Phản ứng tách ;

4 – Phản ứng cộng.