Trang chủ Lớp 10 Môn Tiếng Anh lớp 10 mới

Môn Tiếng Anh lớp 10 mới

Sách bài tập Tiếng Anh 10: Lời giải chi tiết tất cả bài tập trong sách bài tập tiếng Anh lớp 10 mới, sách thí điểm như là cuốn để học tốt đủ tất cả các 10 Unit

Giải SBT Tiếng Anh 10 unit 1: Family life – Cuộc sống gia đình

Unit 1: Family life - Cuộc sống gia đình - SBT Tiếng Anh lớp 10 mới - Pronunciation - trang 5 Unit 1 Sách Bài Tập (SBT) Tiếng anh 10 mới - Vocabulary &...

Unit 2 Anh 10: Your body and you – Sách bài tập Tiếng Anh 10

Giải bài tập Tiếng Anh lớp 10 Unit 2: Your body and you - Bạn và cơ thể của bạn - Hướng dẫn giải bài Pronunciation; Vocabulary & Grammar trang 13; Reading trang 16;...

Giải SBT Tiếng Anh 10 Unit 3: Music – Âm nhạc

Unit 3: Music - Âm nhạc - SBT Tiếng Anh lớp 10 mới - Lời giải bài tập Pronunciation trang 20; Vocabulary & Grammar - trang 20; Reading trang 22 ; Speaking trang 24; ...

Test yourself 1 – trang 27 SBT Tiếng Anh lớp 10 mới

Giải bài tập SBT Tiếng Anh lớp 10: Test yourself 1 - Tự kiểm tra 1 - trang 27 Sách Bài Tập (SBT) Tiếng anh 10 mới 1. Find the word which is pronounced differently...

Unit 4 SBT Tiếng Anh 10: For a better community

Giải bài tập Tiếng Anh 10 Unit 4: For a better community - Vì một cộng đồng tốt đẹp hơn - Pronunciation trang 32; Vocabulary & Grammar - trang 32 ;Reading trang 34; Speaking...

Unit 5: Inventions – Giải SBT Tiếng Anh lớp 10 trang 39 – 46

Giải SBT Tiếng Anh 10 Unit 5: Inventions - Các phát minh - Pronunciation trang 39;  Vocabulary & Grammar trang 39; Reading trang 42; Speaking trang 44; Writing trang 46 Unit 5 Sách Bài...

Test yourself 2 – trang 47 SBT Tiếng Anh lớp 10

Test yourself 2 - Tự kiểm tra 2 trang 47 Sách Bài Tập (SBT) Tiếng anh 10 mới 1. Put the words or phrases in the right columns according to their stress patterns. Đặt các từ...

Lời giải SBT Tiếng Anh 10 Unit 6: Gender equality – Bình đẳng giới

Unit 6 Tiếng Anh 10: Gender equality - Bình đẳng giới - Pronunciation, Vocabulary & Grammar trang 5; Reading trang 8; Speaking trang 10; Writing trang 11 Unit 6 Sách Bài Tập (SBT) Tiếng...

Unit 7: Cultural diversity – Giải SBT Tiếng Anh lớp 10 tập 2

Giải bài tập Tiếng Anh 10 Unit 7: Cultural diversity - Đa dạng văn hoá - Pronunciation, Vocabulary & Grammar - trang 13; Reading trang 16; Speaking trang 18; Writing trang 19 Unit 7...

Unit 8 Tiếng anh 10: New ways to learn – giải SBT Tiếng Anh 10 tập 2

Giải bài tập SBT Tiếng Anh 10 Unit 8: New ways to learn - Các cách mới để học. Pronunciation trang 21; Vocabulary & Grammar trang 21; Reading - trang 23 ; Speaking trang...