Trang chủ Lớp 11 Môn Tiếng Anh lớp 11 mới

Môn Tiếng Anh lớp 11 mới

Lời giải chi tiết tất cả bài tập trong sách bài tập Tiếng Anh lớp 11 mới. Để học tốt SBT Tiếng Anh 11 gồm 10 Unit: Phát âm, viết, ngữ pháp, kiểm tra

Unit 1: The generation gap – Khoảng cách thế hệ – SBT Tiếng Anh lớp 11 mới

Unit 1: The generation gap - Khoảng cách thế hệ - SBT Tiếng Anh lớp 11 mới - Pronunciation - trang 5 Unit 1 Sách Bài Tập (SBT) Tiếng anh 11 mới - Vocabulary...

Giải SBT Tiếng Anh lớp 11 Unit 2: Relationships – Các mối quan hệ

Unit 2: Relationships - Các mối quan hệ - SBT Tiếng Anh lớp 11 mới . Pronunciation - trang 12 Unit 2 Sách Bài Tập (SBT) Tiếng anh 11 mới 1  Underline the words that could...

Unit 3: Becoming Independent – SBT Tiếng Anh lớp 11

Giải bài tập Tiếng Anh lớp 10 Unit 3: Becoming Independent - Trở nên độc lập - Pronunciation, Vocabulary & Grammar trang 18; Reading trang 21; Speaking trang 23; Writing trang 24 Unit 3...

Giải bài tập Tiếng Anh 11 Unit 4: Caring for those in need

Unit 4 Anh 11: Caring for those in need - Chăm sóc cho những người cần giúp đỡ - Giải bài tập Pronunciation, Vocabulary & Grammar - trang 26; Reading trang 29; Speaking trang...

Unit 5: Being part of ASEAN – Giải SBT Tiếng Anh lớp 11 trang 34,35

Giải SBT Tiếng Anh lớp 11 Unit 5: Being part of ASEAN - Là một thành viên của ASEAN - Hướng dẫn trả lời các câu hỏi Pronunciation trang 34; Vocabulary & Grammar trang...

Unit 6. Global warming – Nóng lên toàn cầu – SBT Tiếng Anh lớp 11

Lời giải Sách bài tập Tiếng Anh lớp 11 Unit 6: Global warming - Nóng lên toàn cầu - Trả lời câu hỏi phần Pronunciation, Vocabulary & Grammar - trang 5; Reading trang 7...

Unit 7 Tiếng Anh 11: Further education – Giáo dục nâng cao

Unit 7: Further education - Giáo dục nâng cao. Giải chi tiết bài tập SBT Tiếng Anh lớp 11 Unit 7. Pronunciation - trang 11 Unit 7 SBT Tiếng Anh 11 1. Practise asking the following...

Giải bài tập Tiếng Anh lớp 11 Unit 8: Our world heritage sites

Unit 8: Our world heritage sites - Những di sản thế giới của chúng ta - SBT Tiếng Anh lớp 11 mới. Pronunciation trang 17 Unit 8 SBT Tiếng Anh 11 Mark (rising intonation) or (falling...

Test yourself 1: Units 6-7-8 SBT Tiếng Anh lớp 11

Test yourself 1: Units 6-7-8 - Tự kiểm tra 1 - SBT Tiếng Anh lớp 11 mới. 1. Listen and mark (rising intonation) or (falling intonation). Lắng nghe và đánh dấu (tăng ngữ điệu) hoặc (giảm...

Unit 9: Cities of the future – Sách bài tập Tiếng Anh lớp 11 mới

Hướng dẫn giải SBT Tiếng Anh 11 Unit 9: Cities of the future - Các thành phố của tương lai - Pronunciation trang 27;  Vocabulary & Grammar trang 27; Reading trang 29; Speaking trang...