Trang chủ Lớp 11 Môn Hóa lớp 11

Môn Hóa lớp 11

Sách bài tập Hóa 11: Đáp án chi tiết bài tập hóa học lớp 11 gồm 9 chương Sự điện li, Nitơ – photpho, hidrocacbon,…

Bài 20 Hóa 11: Mở đầu về hóa học hữu cơ – trang 26,27 SBT Hóa lớp 11

Lời giải SBT Hóa lớp 11 Bài 20: Mở Đầu Về Hóa Học Hữu Cơ - Bài Tập Trắc Nghiệm 4.1, 4.2, 4.3 trang 26; Bài tập 4.4, 4.5, 4.6, 4.7 trang 27 sách bài tập (SBT)...

Bài 21. Công thức phân tử hợp chất hữu cơ – trang 27,28 SBT Hóa lớp 11

Bài 21 SBT Hóa 11: Công thức phân tử hợp chất hữu cơ - Giải chi tiết bài 4.8 trang 27; bài 4.9, 4.10, 4.11, 4.12, 4.13 trang 28 Sách bài tập (SBT) Hóa Học 11 Bài 4.8 trang...

Bài 22. Cấu trúc phân tử hợp chất hữu cơ – trang 29,30 SBT Hóa lớp 11

Giải SBT Hóa lớp 11 Bài 22: Cấu trúc phân tử hợp chất hữu cơ - Bài tập trắc nghiệm 4.14, 4.15, 4.16, 4.17 trang 29; bài 4.18, 4.19, 4.20, 4.21, 4.22 trang 30 sách bài tập...

Lời giải SBT Hóa lớp 11 bài 23: Phản ứng hữu cơ

Bài 23: Phản ứng hữu cơ - SBT Hóa lớp 11 - Bài tập trắc nghiệm 4.23, 4.24, 4.25, 4.26 trang 31; bài 4.27, 4.28 trang 32 sách bài tập (SBT) Hóa lớp 11 Bài...

Giải bài 24 SBT Hóa 11: Luyện tập: Hợp chất hữu cơ, Công thức phân tử và Công thức cấu tạo

Bài 24. Luyện tập: Hợp chất hữu cơ, Công thức phân tử và Công thức cấu tạo - Giải bài 4.29 trang 32; bài 4.30, 4.31, 4.32, 4.33 trang 33; bài 4.34, 4.35 trang...

Giải bài tập Hóa lớp 11 bài 25: Ankan

Giải SBT Hóa lớp 11 bài 25: Ankan - Đáp án bài tập trắc nghiệm 5.1, 5.2, 5.3 trang 35; bài 5.4, 5.5, 5.6, 5.7, 5.8, 5.9, 5.10 trang 36; bài 5.11, 5.12, 5.13, 5.14, 5.15, 5.16 trang 37; bài...

Bài 26. Xicloankan – Giải bài tập SBT Hóa lớp 11 trang 38,39

Giải Hóa 11 Bài 26: Xicloankan - Bài 5.18, 5.19, 5.20 trang 38; bài 5.21, 5.22, 5.23, 5.24 trang 39 sách bài tập (SBT) hóa học 11. Bài tập trắc nghiệm 5.18, 5.19, 5.20 SBT Hóa 11 5.18. Mỗi nhận...

Đáp án bài 5.25 – 5.30 trang 39,40 SBT Hóa 11. Luyện tập: Ankan và Xicloankan

Giải SBT Hóa 11 Bài 27: Luyện tập: Ankan và Xicloankan - Giải bài 5.25 trang 39; bài 5.26, 5.27, 5.28, 5.29, 5.30 trang 40 Sách bài tập (SBT) Hóa lớp 11. Bài 5.25 trang 39 hóa học 11 Nhận...

Bài 29 SBT Hóa lớp 11: Anken – Chương 6 hidrocacbon không no

Hướng dẫn giải SBT Hóa 11 Bài 29: Anken - Bài 6.1, 6.2, 6.3 trang 41; bài 6.4, 6.5, 6.6, 6.7, 6.8, 6.9 trang 42; bài 6.10, 6.11, 6.12, 6.13  trang 43 Sách bài tập (SBT) Hóa...

Bài 30 Hóa 11. Ankadien – trang 43, 44 SBT Hóa lớp 11

Hướng dẫn giải bài 6.14, 6.15, 6.16 trang 43 ; bài 6.17, 6.18 , 6.19 trang 44 Sách bài tập (SBT) Hóa lớp 11: Ankadien Bài 6.14, 6.15, 6.16 trang 43 SBT Hóa 11 6.14. Cho isopren (2-metylbuta-1,3-đien)...