Môn Hóa lớp 11

Sách bài tập Hóa 11: Đáp án chi tiết bài tập hóa học lớp 11 gồm 9 chương Sự điện li, Nitơ – photpho, hidrocacbon,…

Bài 31. Luyện tập: Anken và Ankadien – SBT Hóa lớp 11

Giải SBT Toán 11 Bài 31: Luyện tập: Anken và Ankadien - Đáp án bài 6.20, 6.21, 6.22, 6.23, 6.24 trang 45 Sách bài tập (SBT) Hóa học 11 Bài 6.20, 6.21 trang 45 SBT...

Giải SBT Hóa lớp 11 Bài 32. Ankin – trang 46,47

Bài 32 Hóa lớp 11: Ankin - SBT Hóa lớp 11 - Bài 6.25, 6.26, 6.27, 6.28, 6.29 trang 46; bài 6.30, 6.31 trang 47 sách bài tập (SBT) hóa học 11 Bài 6.25 trang...

Bài 33. Luyện tập: Ankin – trang 48,49 SBT Hóa lớp 11

Giải SBT Hóa học lớp 11 Bài 33: Luyện tập: Ankin - Lời giải bài 6.32, 6.33 trang 47; bài 6.34, 6.35, 6.36 trang 48; bài 6.37, 6.38 trang 49 Sách bài tập (SBT)...

Bài 35 SBT Hóa 11: Benzen và đồng đẳng. Một số hidrocacbon thơm khác

Giải bài tập Hóa 11 bài 35: Benzen và đồng đẳng. Một số hidrocacbon thơm khác - hướng dẫn giải bài 7.1, 7.2 trang 49 ; bài 7.3, 7.4, 7.5, 7.6, 7.7, 7.8 trang...

Giải bài 7.12 – 7.18 trang 51,52 SBT Hóa 11: Luyện tập: Hidrocacbon thơm

Bài 36 Hóa 11: Luyện tập: Hidrocacbon thơm - Đáp án bài 7.12, 7.13 trang 51; bài 7.14, 7.15, 7.16, 7.17, 7.18 trang 52 Sách bài tập (SBT) hóa học 11. Bài tập trắc nghiệm 7.12, 7.13 trang 51...

Bài 37. Nguồn hidrocacbon thiên nhiên – Giải SBT Hóa lớp 11 trang 53,54

Bài 37 Hóa 11: Nguồn hidrocacbon thiên nhiên - Giải bài 7.19, 7.20, 7.21 trang 53, bài 7.22, 7.23, 7.24 trang 54 Sách bài tập (SBT) hóa học lớp 11 Bài 7.19 trang 53  Nhận xét...

Giải bài 38: Hệ thống hóa về hidrocacbon – trang 55, 56 SBT Hóa 11

Bài 38 Hóa lớp 11: Hệ thống hóa về hidrocacbon - Đáp án bài 7.25, 7.26, 7.27 trang 55 ; bài 7.28, 7.29, 7.30 trang 56 Sách bài tập (SBT) Hóa học 11 Bài trắc...

Giải bài 39 Hóa 11: Dẫn xuất halogen của hidrocacbon

Giải bài tập SBT Hóa 11 Bài 39: Dẫn xuất halogen của hidrocacbon - bài 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5 trang 57; bài 8.6 trang 58 sách bài tập (SBT) hóa học 11 Bài tập...

Giải bài 8.7 – 8.20 trang 58,59,60 SBT Hóa 11: Ancol – [Bài 40 Hóa 11]

Bài 40: Ancol - SBT Hóa lớp 11 - Hướng dẫn giải bài 8.7, 8.8, 8.9 trang 58 ; bài 8.10, 8.11, 8.12, 8.13, 8.14, 8.15 trang 59; bài 8.16, 8.17, 8.18, 8.1, 8.20...

Bài 41 Hóa 11: Phenol – trang 61,62 SBT Hóa lớp 11

Bài 41 Hóa : Phenol - SBT Hóa lớp 11 - Giải bài 8.21, 8.22, 8.23, 8.24, 8.25, 8.26 trang 61; bài 8.27 trang 62 Sách bài tập (SBT) Hóa học 11 Bài tập trắc...