Môn Hóa lớp 11

Sách bài tập Hóa 11: Đáp án chi tiết bài tập hóa học lớp 11 gồm 9 chương Sự điện li, Nitơ – photpho, hidrocacbon,…

Bài 42. Luyện tập: Dẫn xuất Halogen, Ancol, Phenol – trang 62,63 SBT Hóa lớp 11

Giải bài tập Hóa lớp 11 Bài 42: Luyện tập: Dẫn xuất Halogen, Ancol, Phenol - Lời giải bài 8.28, 8.29, 8.30 trang 62; bài 8.31, 8.32, 8.33, 8.34 trang 63 Sách bài tập (SBT) hóa học...

Giải bài 9.1 – 9.12 trang 64,65,66 SBT Hóa 11: Anđehit – Xeton – [Bài 44 Hóa 11]

Bài 44 Hóa lớp 11: Anđehit - Xeton - Đáp án và hướng dẫn giải bài 9.1, 9.2, 9.3, 9.4, 9.5 trang 64; bài 9.6, 9.7, 9.8, 9.9, 9.10, 9.11 trang 65; bài 9.12...

Lời giải SBT Hóa 11 bài 45: Axit Cacboxylic

Bài 45: Axit Cacboxylic - SBT Hóa lớp 11 - Bài 9.13, 9.14, 9.15, 9.16, 9.17, 9.18 trang 66; bài 9.19, 9.20, 9.21, 9.22, 9.23 trang 67; bài 9.24, 9.25, 9.26 trang 68 Sách bài tập Hóa 11. Bài 9.13,...

Bài 46. Luyện tập: Anđehit – Xeton – Axit Cacboxylic – SBT Hóa lớp 11

Giải SBT Hóa lớp 11 bài 46: Luyện tập: Anđehit - Xeton - Axit Cacboxylic - Hướng dẫn giải bài 9.27 - 9.40 trang 68, 69, 70, 71, 72 Sách bài tập (SBT) hóa...

Bài 1: Sự điện ly – SBT Hóa lớp 11

Bài 1: Sự điện ly - SBT Hóa lớp 11 - Bài tập trắc nghiệm 1.1, 1.2 trang 3 sách bài tập(SBT) hóa học 11 - Bài tập 1.3 trang 3 sách bài tập(SBT)...