Trang chủ Lớp 12 Môn Tiếng Anh lớp 12 mới

Môn Tiếng Anh lớp 12 mới

Unit 1: Life stories – Những câu chuyện đời sống – SBT Tiếng Anh lớp 12 mới

Unit 1: Life stories - Những câu chuyện đời sống - SBT Tiếng Anh lớp 12 mới - Pronunciation - trang 5 Unit 1 Sách Bài Tập (SBT) Tiếng anh 12 mới - Vocabulary...

Unit 2: Urbanisation – SBT Tiếng Anh lớp 12 mới

Giải bài tập Tiếng Anh lớp 12 Unit 2: Urbanisation - Đô thị hoá . Pronunciation - trang 12 ; Vocabulary & Grammar - trang 13; Reading - trang 15; Speaking - trang 16 ;...

Giải SBT Tiếng Anh 12 Unit 3: The green movement

Hướng dẫn giải bài tập Tiếng Anh lớp 12 mới Unit 3: The green movement - Phong trào xanh - Pronunciation trang 19; Vocabulary & Grammar trang 20 ; Reading trang 22 ; Speaking...

Unit 4: The mass media – SBT Tiếng Anh lớp 12 mới

Unit 4 Tiếng Anh 12: The mass media - Phương tiện truyền thông đại chúng - Giải SBT Tiếng Anh lớp 12 mới - Pronunciation trang 26 ; Vocabulary & Grammar trang 27; Reading...

Lời giải SBT Tiếng Anh lớp 12 Unit 5: Cultural identity – Bản sắc văn hóa

Unit 5: Cultural identity - Bản sắc văn hóa - Giải bài tập SBT Tiếng Anh lớp 12 mới Unit 5. Pronunciation - trang 33 Unit 5 SBT Anh 12 Read aloud the following sentences twice,...

Test yourself 1 – trang 40 SBT Tiếng Anh lớp 12 mới

Test yourself 1 - trang 40 Sách Bài Tập (SBT) Tiếng anh 12 mới 1. Listen to the following sentences and underline the sounds that are affected by assimilation. (Nghe những câu sau đây và...

Unit 6. Endangered species – Giải SBT Tiếng Anh lớp 12 mới unit 6

Giải SBT Tiếng Anh lớp 12 Unit 6: Endangered species - Các loài bị đe dọa. Pronunciation - trang 5 Unit 6 Sách Bài Tập (SBT) Tiếng anh 12 mới 1. Read the following exchanges. Decide...

Unit 7: Artificial Intelligence – SBT Tiếng Anh lớp 12 mới

Unit 7 Tiếng Anh 12: Artificial Intelligence - Trí tuệ nhân tạo - Hướng dẫn giải bài tập SBT Tiếng Anh lớp 12 mới Unit 7. Pronunciation - trang 12 Unit 7 SBT Tiếng anh...

Lời giải SBT Tiếng Anh 12 Unit 8: The World of Work

Unit 8: The World of Work - Thế giới của công việc - Giải SBT Tiếng Anh lớp 12 mới - Pronunciation trang 19; Vocabulary & Grammar - trang 20; Reading - trang 22;...

Giải bài tập Unit 9 SBT Tiếng Anh 12: Choosing a career – Lựa chọn một nghề nghiệp

Giải SBT Tiếng Anh lớp 12 Unit 9: Choosing a career - Lựa chọn một nghề nghiệp - Pronunciation trang 27 ; Vocabulary & Grammar trang 28 ; Reading - trang 31; Speaking trang...