Trang chủ Lớp 4 Môn Tiếng Anh lớp 4 mới

Môn Tiếng Anh lớp 4 mới

Lời giải sách bài tập Tiếng Anh lớp 4, hướng dẫn trả lời các câu hỏi trong 20 Unit SBT Tiếng Anh 4 gồm phát âm, nói, từ vựng, cặp câu và viết

Unit 2. I’m from Japan – SBT Tiếng Anh lớp 4 mới

Unit 2. I'm from Japan - SBT Tiếng Anh lớp 4 mới - Unit 2. I'm from Japan trang 8 Sách bài tập (SBT) Tiếng Anh 4 mới Unit 2. I'm from Japan trang 8...

Giải SBT Tiếng Anh lớp 4 Unit 3. What day is it today?

Unit 3. What day is it today? Lời giải bài tập trang 12 Sách bài tập (SBT) Tiếng Anh 4 mới Bài 3. Hôm nay là ngày gì? A. PHONICS - phát âm (1) Complete and say...

Giải bài tập trang 16 SBT Tiếng Anh lớp 4 Unit 4: When’s your birthday?

Unit 4. When's your birthday? - Sinh nhật của bạn là gì? Giải các bài tập trang 16 Sách bài tập (SBT) Tiếng Anh 4 mới UNIT 4. WHEN'S YOUR BIRTHDAY? Bài 4. Sinh nhật của...

Unit 5: Can you swim? – Giải SBT Tiếng Anh lớp 4 mới

Unit 5. Can you swim? - bạn có thể bơi không? Hướng dẫn trả lời câu hỏi trang 20 Sách bài tập (SBT) Tiếng Anh 4 mới Unit 5. Can you swim? Bài 5. Bạn có...

Unit 6. Where’s your school? – SBT Tiếng Anh lớp 4 mới

Unit 6. Where's your school? - trường của bạn ở đâu - Giải bài tập trang 24 Sách bài tập (SBT) Tiếng Anh 4 mới UNIT 6. WHERE'S YOUR SCHOOL? Bài 6. Trường của bạn ở...

Giải bài tập trang 28 SBT Tiếng Anh lớp 4 Unit 7: What do you like doing?

Unit 7. What do you like doing? - Bạn thích làm gì - Trả lời câu hỏi trang 28 Sách bài tập (SBT) Tiếng Anh 4 mới UNIT 7. WHAT DO YOU LIKE DOING? Bài 7....

Lời giải SBT Tiếng Anh lớp 4 Unit 8: What subject do you have today?

Unit 8. What subject do you have today? - Trả lời câu hỏi trang 32 Sách bài tập (SBT) Tiếng Anh 4 mới Unit 8. What subjects do you have today? Bài 8. bạn học môn...

Unit 9. What are they doing? – trang 36 SBT Tiếng Anh lớp 4 mới

Hướng dẫn giải bài tập trang 36 Sách bài tập (SBT) Tiếng Anh 4 mới Unit 9. What are they doing? Unit 9. What are they doing? Bài 9. Họ đang làm gì? A. PHONICS - phát âm (1)...

Giải bài tập Unit 10. Where were you yesterday? – SBT Tiếng Anh lớp 4 mới

Unit 10. Where were you yesterday? Lời giải bài tập trang 40 Sách bài tập (SBT) Tiếng Anh 4 mới Unit 10.Where were you yesterday? Bài 10. Hôm qua bạn ở đâu? A. PHONICS - phát âm (1)...

Unit 11: What time is it? – trang 44 SBT Tiếng Anh lớp 4

Lời giải và đáp án bài tập  trang 44 Sách bài tập (SBT) Tiếng Anh 4 mới Unit 11. What time is it? Unit 11. What time is it? Bài 11. Bây giờ là mấy giờ? A....