Trang chủ Lớp 6 Môn Địa lí lớp 6

Môn Địa lí lớp 6

Bài 1: Vị trí, hình dạng và kích thước của Trái Đất – SBT Địa lí lớp 6

Bài 1: Vị trí, hình dạng và kích thước của Trái Đất - SBT Địa lí lớp 6 - Câu 1 trang 4 Sách bài tập (SBT) Địa lí 6  Câu 1 trang 4 Sách...

Giải SBT Địa 6 bài 3: Tỉ lệ bản đồ – Dựa vào tỉ lệ bản đồ, chúng ta có thể biết được những gì

Bài 3 Địa lý 6: Tỉ lệ bản đồ - Câu 1,2 trang 11; bài 1,2,3 trang 12 Sách bài tập (SBT) Địa lý 6. Dựa vào tỉ lệ bản đồ, chúng ta có thể...

Giải bài tập SBT Địa 6 bài 4: Phương hướng trên bản đồ. Kinh độ, vĩ độ và tọa độ địa lí

Bài 4 Địa 6: Phương hướng trên bản đồ. Kinh độ, vĩ độ và tọa độ địa lí. - Hướng dẫn giải bài 1,2 trang 15; bài 1,2,3,4 trang 16 Sách bài tập (SBT)...

Bài 5 Địa 6: Kí hiệu bản đồ. Cách biểu hiện địa hình trên bản đồ

Lời giải SBT Địa 6 bài 5: Kí hiệu bản đồ. Cách biểu hiện địa hình trên bản đồ. SBT Địa lí lớp 6 - Giải bài tập trang 20,21, 22,23 Sách bài tập...

Bài 7 SBT Địa 6: Sự vận động tự quay quanh trục của Trái Đất và các hệ quả

Giải bài tập SBT Địa lý 6 Bài 7: Sự vận động tự quay quanh trục của Trái Đất và các hệ quả. Hướng dẫn giải bài tập trang 23, 24, 25, 26 Sách...

Lời giải bài tập SBT Địa lý 6 bài 11: Thực hành Sự phân bố của các lục địa và đại dương trên trên bề mặt Trái Đất

Bài 11 Địa 6: Thực hành: Sự phân bố của các lục địa và đại dương trên trên bề mặt Trái Đất - Giải bài tập trang 38, 39, 40, 41 Sách bài tập...

Bài 12 Địa lý 6: Tác động của nội lực và ngoại lực trong việc hình thành địa hình bề mặt Trái Đất

Lời giải bài tập SBT Địa 6 bài 12: Tác động của nội lực và ngoại lực trong việc hình thành địa hình bề mặt Trái Đất - Giải bài tập trang 41, 42,...

Giải bài tập SBT bài 13 Địa 6: Địa hình bề mặt Trái Đất

Hướng dẫn giải bài tập địa 6 bài 13: Địa hình bề mặt Trái Đất. Lời giải bài tập trang 46,47 Sách bài tập (SBT) Địa lý 6. Câu 1.a trang 46 Sách bài tập...

Giải bài tập SBT Địa 6 bài 14: Địa hình bề mặt Trái Đất (tiếp theo)

Lời giải SBT Bài 14 Địa lý 6: Địa hình bề mặt Trái Đất (tiếp theo). Hướng dẫn giải bài tập trang 48,49 Sách bài tập (SBT) Địa lý 6. Câu 1.a trang 48 Sách...

Giải bài 10 SBT Địa lý 6: Cấu tạo bên trong của Trái Đất

Lời giải bài tập SBT Địa 6 bài 10: Cấu tạo bên trong của Trái Đất. HD giải bài tập trang 35, 36,37 SBT Địa lí 6. Cấu tạo bên trong của Trái Đất...