Trang chủ Lớp 6 Môn Toán lớp 6

Môn Toán lớp 6

Lời giải chi tiết câu hỏi lý thuyết, bài tập vận dụng Toán 6 Đại số và Hình học. Đáp án chương số tự nhiên, phân số, đoạn thẳng, góc trong SBT Toán 6

Bài 148 – 158 trang 24,25 SBT Toán 6 tập 1: Số nguyên tố, hợp số. Bảng nguyên tố

Chương 1 Toán 6 Bài 14: Số nguyên tố, hợp số. Bảng nguyên tố. Hướng dẫn giải bài 148, 149, 150, 151 trang 24; Câu 14.1, 14.2. trang 25; bài 152, 153, 154, 155,...

Bài 15 SBT Toán 6 trang 26: Phân tích một số ra thừa số nguyên tố. Tìm ba số tự nhiên liên tiếp có tích bằng 46620

Bài 15: Phân tích một số ra thừa số nguyên tố. Trả lời câu 15.1, 15.2, 15.3, 15.4. trang 26. Giải bài 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168 trang 26 Sách Bài...

Giải bài 169, 170 đến 175 trang 27,28 SBT Toán 6: Ước chung và bội chung – Có 30 nam, 36 nữ. Người ta muốn chia đều số nam, số nữ vào các nhóm

Giải SBT Toán 6 Bài 16: Ước chung và bội chung - Lời giải bài 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175 trang 27 Sách Bài Tập (SBT) Toán 6 tập 1. Hướng dẫn...

Bài 17. Ước chung lớn nhất – Giải SBT Toán lớp 6 tập 1 trang 28, 29 – Tìm các ước chung lớn nhất rồi tìm các ước chung của 90 và 126

Bài 17 SBT Toán 6: Ước chung lớn nhất - Hướng dẫn giải bài 176, 177, 178, 179, 180 trang 28; bài 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187 trang 29 Sách Bài Tập...

Giải bài 104 – 113 trang 18,19 SBT Toán 6 tập 1: Thứ tự thực hiện các phép tính –

Bài 9 Chương 1 Toán 6: Thứ tự thực hiện các phép tính - Hướng dẫn giải bài 104, 105, 106, 107 trang 18; bài 109, 110, 111, 112, 113 trang 19 Sách bài...

Giải SBT Toán 6 bài 10: Tính chất chia hết của một tổng – Khi chia số tự nhiên a cho 24, ta được số dư là 10

Bài 10 SBT Toán lớp 6: Tính chất chia hết của một tổng. Lời giải bài 114, 115, 116, 117, 118 trang 20; bài 119, 120, 121, 122 trang 21 Sách Bài Tập (SBT)...

Bài 11 SBT Toán lớp 6: Dấu hiệu chia hết cho 2, cho 5 – Có bao nhiêu số tự nhiên nhỏ hơn 100 chia cho 5 dư 3

Hướng dẫn giải bài 123, 124, 125 trang 21; bài 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132 trang 22 Sách Bài Tập (SBT) toán lớp 6 tập 1: Dấu hiệu chia hết cho 2, cho...

Giải bài 133 – 139 trang 22,23 SBT Toán 6: Dấu hiệu chia hết cho 3, cho 9 – Có bao nhiêu số tự nhiên có ba chữ số và chia hết cho 3

Hướng dẫn giải SBT Toán 6 Bài 12: Dấu hiệu chia hết cho 3, cho 9 -Đáp án và hướng dẫn làm bài 133 trang 22 ; bài 134, 135, 136, 137, 138, 139,...

Giải Vở bài tập Toán 6. Tập hợp. Phần tử của tập hợp – trang 5,6,7 SBT Toán lớp 6

Bài 1 Toán 6. Tập hợp. Phần tử của tập hợp - Hướng dẫn giải bài 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 trang 5; bài 8, 9 trang 6; câu 1.1, 1.2. trang...

Bài 2 SBT Toán 6. Tập hợp các số tự nhiên – Trong các dòng sau, dòng nào cho ta ba số tự nhiên liên tiếp tăng dần

Giải Sách bài tập Toán lớp 6 Bài 2. Tập hợp các số tự nhiên - Đáp án bài 10, 11, 12, 13, 14, 15 trang 7 Sách bài tập (SBT) lớp 6 tập...