Trang chủ Lớp 7 Môn Lịch sử lớp 7

Môn Lịch sử lớp 7

Lời giải chi tiết SBT lịch sử lớp 7 đầy đủ kiến thức, lý thuyết và bài tập. Trả lời toàn bộ các câu hỏi trong Sách bài tập Lịch Sử lớp 7

Bài 1: Sự hình thành và phát triển của xã hội phong kiến ở Châu Âu – SBT Lịch sử lớp 7

Bài 1: Sự hình thành và phát triển của xã hội phong kiến ở Châu Âu - SBT Lịch sử lớp 7 - Bài tập 1 trang 3 Sách bài tập (SBT) Lịch Sử...

Bài 2 SBT Sử 7: Sự suy vong của chế độ phong kiến và sự hình thành chủ nghĩa tư bản ở Châu Âu

Bài 2: Sự suy vong của chế độ phong kiến và sự hình thành chủ nghĩa tư bản ở Châu Âu - Hướng dẫn trả lời bài 1 trang 6, bài 2 trang 7;...

Giải SBT Sử 7 bài 3: Cuộc đấu tranh của giai cấp tư sản chống phong kiến thời kì trung đại ở Châu Âu

Bài 3: Cuộc đấu tranh của giai cấp tư sản chống phong kiến thời kì trung đại ở Châu Âu - Hướng dẫn giải bài 1 trang 9; bài 2 trang 10; bài 4...

Giải SBT Sử lớp 7 trang 12,13, 14,15: Trung Quốc thời phong kiến. (Bài 4 Lịch sử lớp 7)

Bài 4: Trung Quốc thời phong kiến - SBT Lịch sử lớp 7 - Bài tập 1 trang 12; bài 2, 3 trang 13; bài 4, 5, 6, 7 trang 14; bài 8, 9...

Bài 1,2,3 ,4,5 trang 15,16, 17,18 SBT Sử lớp 7: Ấn Độ thời phong kiến

Giải SBT Lịch sử lớp 7 Bài 5: Ấn Độ thời phong kiến - Hướng dẫn trả lời bài tập 1 trang 15; bài 2 trang 16; bài 3, 4 trang 17; bài 5...

Giải bài tập SBT Sử lớp 7 Bài 6: Các quốc gia phong kiến Đông Nam Á

Bài 6: Các quốc gia phong kiến Đông Nam Á - Đáp án và trả lời bài 1 trang 18; bài 2 trang 19; bài 3, 4 , 5 trang 20; bài 6, 7...

Bài 7 SBT Lịch sử lớp 7: Những nét chung về xã hội phong kiến – trang 22,23,24

Hướng dẫn giải SBT Lịch Sử 7 Bài 7: Những nét chung về xã hội phong kiến - Bài tập 1 trang 22; bài 2, 3 trang 23; bài 4, 5 trang 24 Sách...

Bài 1,2,3 ,4,5,6 ,7,8 trang 25,26 SBT Sử lớp 7: Nước ta buổi đầu độc lập

Bài 8 Lịch sử 7: Nước ta buổi đầu độc lập - Hướng dẫn trả lời bài 1, 2 trang 25; bài 3, 4, 5, 6, 7, 8 trang 26 Sách bài tập (SBT)...

Lời giải Sách bài tập Sử lớp 7 Bài 9: Nước Đại Cồ Việt thời Đinh – Tiền Lê

Bài 9: Nước Đại Cồ Việt thời Đinh - Tiền Lê. Hướng dẫn giải bài 1, 2 trang 27; bài 3, 4, 5 trang 28; bài 6, 7, 8, 9, 10 trang 29 Sách...

Giải SBT Lịch sử lớp 7 Bài 10: Nhà Lý đẩy mạnh công cuộc xây dựng đất nước

Bài 10: Nhà Lý đẩy mạnh công cuộc xây dựng đất nước - Hướng dẫn trả lời bài 1, 2 trang 30; bài 3, 4, 5 trang 31; bài 6, 7, 8 trang 32...