Trang chủ Lớp 7 Môn Tiếng Anh lớp 7 mới

Môn Tiếng Anh lớp 7 mới

Giải sách bài tập Tiếng Anh lớp 7. Trả lời các câu hỏi trong 12 Unit SBT Tiếng Anh 7 gồm phát âm, nói, từ vựng và viết…

Unit 1 – My Hobbies – Sở thích của tôi – SBT Tiếng Anh lớp 7 mới

Unit 1 - My Hobbies - Sở thích của tôi - SBT Tiếng Anh lớp 7 mới - A. Phonetics - trang 3 - Unit 1 - Sách bài tập( SBT) tiếng Anh 7...

Giải Tiếng Anh 7 Unit 2 – Health – Sức khỏe – SBT Tiếng Anh lớp 7

Unit 2 Tiếng Anh 6 - Health - Sức khỏe -  A. Phonetics, B. Vocabulary & Grammar trang 10; C. Speaking trang 12 , D. Reading trang 13, E. Writing trang 16 Unit 2...

Unit 3: Community Service – Giải bài tập SBT Tiếng Anh lớp 7 trang 17 – 22

Unit 3 Tiếng Anh lớp 7 - Community Service - Dịch vụ cộng đồng -Giải bài tập Unit 3 - A. Phonetics trang 17, B. Vocabulary & Grammar trang 18, C. Speaking trang 20,...

Giải bài tập Unit 4: Music and Arts – SBT Tiếng Anh lớp 7

Tiếng Anh lớp 7 Unit 4 - Music and Arts - Âm nhạc và Nghệ thuật - A. Phonetics; B. Vocabulary & Grammar ; C. Speaking; D. Reading ; E. Writing trang 28 -...

Test Yourself 1 – SBT Tiếng Anh lớp 7

Test Yourself 1 - Kiểm tra cá nhân - trang 24 - Sách bài tập( SBT) tiếng Anh 7 mới 1. Find the word which has a different sound in the part underlined (1.0 p). Tìm...

Giải bài tập SBT Tiếng anh lớp 7: Unit 5 Tiếng Anh 7 – Vietnamese Food And Drink

Unit 5 - Vietnamese Food And Drink - Đồ ăn và thức uống của Việt Nam - A. Phonetics ; B. Vocabulary & Grammar ; C. Speaking –; D. Reading ; E. Writing Unit...

Lời giải Sách bài tập Tiếng Anh lớp 7 Unit 6: The First University In Vietnam

Unit 6 - The First University In Vietnam - Trường đại học đầu tiên của Việt Nam - Đáp án và hướng dẫn giải bài tập Unit 6 Sách bài tập (SBT) Tiếng Anh...

Giải bài tập SBT Tiếng Anh lớp 7: Test Yourself 2

Test Yourself 2 - Kiểm tra cá nhân - trang 50 Sách bài tập (SBT) Tiếng Anh 7 mới 1. Find the word which is pronounced differently in the part underlined. (1 p) Tìm từ có...

Unit 7 Anh 7: Traffic Giao thông – Giải SBT Tiếng Anh lớp 7 tập 2

Giải SBT Tiếng Anh 7 tập 2 Unit 7 - Traffic - Giao thông - A. Phonetics trang 3 ; B. Vocabulary & Grammar trang 4; C. Speaking trang 6; D. Reading - trang...

Lời giải SBT Tiếng Anh lớp 7 Unit 8: Films – Phim

Tiếng Anh lớp 7 Unit 8 - Films - Phim -  Hướng dẫn giải bài tậpSBT Tiếng Anh lớp 7 mới - phần A. Phonetics ; B. Vocabulary & Grammar; C. Speaking ; D....