Trang chủ Lớp 8 Môn Sinh lớp 8

Môn Sinh lớp 8

Để học tốt, giải sách bài tập Sinh Học lớp 8. Trả lời các câu hỏi, bài tập vận dụng trong sách bài tập Sinh Học 8

KHÁT QUÁT VỀ CƠ THỂ NGƯỜI – SBT Sinh lớp 8

KHÁT QUÁT VỀ CƠ THỂ NGƯỜI - SBT Sinh lớp 8 - Bài 1,2,3,4 trang 5 SBT Sinh học 8 - Bài tập tự luận 1,2,3,4 trang 7 SBT Sinh học 8 - Bài...

Giải bài tập SBT Sinh lớp 8: Chương 1 Khái quát về cơ thể người

Bài tập tự giải - Giải bài tập SBT Sinh lớp 8: Chương 1 Khái quát về cơ thể người - Bài tập tự luận trang 7; bài tập trắc nghiệm trang 8 SBT...

Lời giải bài tập SBT Sinh 8 chương 2: Vận động

Đáp án và hướng dẫn giải bài tập chương 2 Sinh 8: Vận Động. Bài tập tự luận trang 19; bài tập trắc nghiệm trang 20 SBT Sinh 8. Trong xây dựng và kiến...

Giải bài tập chương 3 SBT Sinh lớp 8: Tuần hoàn

B- BÀI TẬP TỰ GIẢI chương 3 Sinh 8: Tuần hoàn - Bài tập tự luận trang 29; bài trắc nghiệm trang 30 SBT Sinh học 8. Trình bày các thành phần cấu tạo...

Giải bài tập chương 4 Hô hấp – SBT Sinh học lớp 8

Hướng dẫn giải bài tập SBT Sinh 8 chương 4: Hô Hấp - Bài tập tự luận trang 40; bài tập trắc nghiệm trang 41;42 SBT Sinh 8. Nêu mối liên quan giữa các...

Chương 5 Sinh 8: Tiêu Hóa – Giải bài tập SBT Sinh 8 trang 50

Bài tập tự giải trang 50 SBT Sinh lớp 8 - Chương 5 Tiêu Hóa - Giải bài tập tự luận trang 50; bài trắc nghiệm trang 51 SBT Sinh học 8. Các biến đổi...

Giải bài tập trang 61 SBT Sinh 8 chương 6: Trao đổi chất và năng lượng

Chương 6 SBT Sinh lớp 8: Trao đổi chất và năng lượng - Lời giải bài tập tự luận trang 61; bài tập trắc nghiệm trang 63,64,65 SBT Sinh học 8. Bài tập tự luận...

Chương 7 Sinh 8: Bài tiết – Giải bài tập SBT Sinh 8 trang 78,79

Phần bài tập tự giải trang 78 SBT Sinh lớp 8. Hướng dẫn giải bài tập tự luận trang 78; bài tập trắc nghiệm trang 79,80, 81,82 SBT Sinh học 8 - Chương 7...

Giải bài tập trang 89,90 SBT Sinh lớp 8 Chương 8: Da

Chương 8 SBT Sinh lớp 8: Da. Lời giải bài tập trang 89, 90, 91, 92 Sách bài tập (SBT) Sinh học 8. Chức năng điểu hoà thân nhiệt của cơ thể do bộ phận...

Lời giải bài tập trang 104 SBT Sinh lớp 8 chương 9: Thần kinh và các giác quan

Phần bài tập tự giải chương 9 Sinh 8: Thần kinh và các giác quan. Hướng dẫn giải bài tập trang 104 đến 109 Sách bài tập (SBT) Sinh 8. Phân biệt cung phản...