Trang chủ Lớp 9 Môn Lịch sử lớp 9

Môn Lịch sử lớp 9

Lời giải chi tiết SBT lịch sử lớp 9 đầy đủ kiến thức, lý thuyết và bài tập. Trả lời các câu hỏi trong Sách bài tập Lịch Sử lớp 9, lịch sử thế giới – Việt Nam

Bài 1. Liên Xô và các nước Đông Âu từ năm 1945 đến giữa những năm 70 của thế kỉ XX – SBT Lịch sử lớp 9

Bài 1. Liên Xô và các nước Đông Âu từ năm 1945 đến giữa những năm 70 của thế kỉ XX - SBT Lịch sử lớp 9 - Bài tập 1 trang 3 Sách...

Bài 2 Sử 9. Liên Xô và các nước Đông Âu từ giữa những năm 70 đến đầu những năm 90 của thế kỉ XX

Bài 2. Liên Xô và các nước Đông Âu từ giữa những năm 70 đến đầu những năm 90 của thế kỉ 20. Hướng dẫn giải bài 1 trang 7; bài 2 trang 8;...

Giải Sử 9 Bài 3. Quá trình phát triển của phong trào giải phóng dân tộc và sự tan rã của hệ thống thuộc địa

Bài 3 Lịch sử lớp 9: Quá trình phát triển của phong trào giải phóng dân tộc và sự tan rã của hệ thống thuộc địa. Lời giải bài 1 trang 10; bài 2...

Bài 4 SBT Sử 9: Các nước Châu Á – trang 14,15,16 SBT Lịch sử lớp 9

Giải SBT Lịch sử 9 bài 4. Các nước Châu Á - Hướng dẫn giải bài 1 trang 13; bài 2, 3 trang 14; Bài 4, 5 trang 15; bài tập 6 trang 16...

Bài 5 Lịch sử 9: Các nước Đông Nam Á

Giải bài tập Lịch sử 9 bài 5. Các nước Đông Nam Á. Lời giải bài 1 trang 16; bài 2 trang 17; bài 3, 4 trang 18 ; bài 5, 6 trang 19...

Giải SBT Sử 9 bài 6. Các nước Châu Phi – trang 20,21,22 SBT Lịch sử lớp 9

Bài 6. Các nước Châu Phi - Hướng dẫn giải bài 1 trang 20 ; bài 2, 3, 4 trang 21; bài 5, 6 trang 22 Sách bài tập (SBT) Lịch Sử 9 . Bài...

Bài 7 SBT Sử 9: Các nước Mĩ La- Tinh

Giải SBT Lịch Sử 9 Bài 7. Các nước Mĩ La- Tinh - Hướng dẫn giải bài 1 trang 23; bài 2 trang 24; bài 3, 4, 5 trang 25 Sách Bài Tập (SBT)...

Đề kiểm tra 1 tiết học kì 1 trang 27,28 SBT Lịch sử lớp 9

Đề kiểm tra 1 tiết học kì 1 môn Lịch sử lớp 9 - Câu 1, 3, 4 trang 28 Sách Bài Tập (SBT) Lịch Sử 9 Bài 1 trang 27 SBT Lịch sử 9 Hãy...

Bài 8. Nước Mĩ – trang 30,31 Sách bài tập Lịch sử lớp 9

Lời giải SBT Sử 9 Bài 8. Nước Mĩ - Hướng dẫn giải bài 1 trang 28; bài 2, 3 trang 30; bài 4, 5, 6, 7 trang 31 Sách Bài Tập (SBT) Lịch...

Bài 9 Lịch sử 9: Nhật Bản – trang 33,34,35 SBT Lịch sử lớp 9

Giải bài tập Lịch sử lớp 9 bài 9. Nhật Bản - Bài 1 trang 32; bài 2, 3 trang 33; bài 4 trang 34; bài 5, 6 trang 35 Sách Bài Tập (SBT)...