Trang chủ Lớp 9 Môn Sinh lớp 9

Môn Sinh lớp 9

Để học tốt, đáp án, lời giải chi tiết, câu hỏi lý thuyết, bài tập vận dụng, trong sách bài tập Sinh học 6. Giải bài tập các chương SBT Sinh học 6, luyện thi vào 10

NHIỄM SẮC THỂ – SBT Sinh lớp 9

NHIỄM SẮC THỂ - SBT Sinh lớp 9 - Bài 1, 2, 3, 4 trang 21 Sách bài tập (SBT) Sinh học 9 - Bài tập tự luận 1,2,3,4,5,6 trang 24 Sách bài tập...

Giải bài tập trang 8 Sách bài tập Sinh lớp 9: Chương 1 Các thí nghiệm của menđen

BÀI TẬP TỰ GIẢI- Chương 1 Các thí nghiệm của menđen. Hướng dẫn trả lời các câu hỏi trong phần Bài tập tự luận và bài tập trắc nghiệm SBT Sinh học 9. Bài tập...

Bài tập tự giải trang 24 SBT Sinh lớp 9: Chương 2 Nhiễm sắc thể

Giải SBT Sinh lớp 9: Chương 2 Nhiễm sắc thể  - Lời giải Bài tập tự luận và bài tập trắc nghiệm trang 24 - 34 Sách bài tập (SBT) Sinh học lớp 9. Bài...

Giải bài tập SBT Sinh lớp 9 Chương 3: ADN và Gen

Bài tập tự giải SBT Sinh lớp 9: Chương 3: ADN và Gen.  Lời giải và đáp án bài tập tự luận và bài tập trắc nghiệm chương 3 Sách bài tập (SBT) Sinh...

Giải bài tập SBT Sinh học 9: Chương 4 Biến dị

Bài tập tự giải: Chương 4 Biến dị - Sách bài tập Sinh 9. Đáp án và hướng dẫn giải bài tập tự luận và bài tập trắc nghiệm chương 4 Sinh học lớp 9. Bài...

Giải bài tập SBT Sinh học 9 chương 6: Ứng dụng di truyền học

Hướng dẫn giải bài tập tự luận & bài tập trắc nghiệm trang 62, 63, 64, 65 Sách bài tập Sinh học lớp 9: Chương 6 Ứng dụng di truyền học Bài tập tự luận...

Bài tập tự giải chương 1 – Sinh vật và môi trường SBT Sinh học lớp 9

Hướng dẫn giải bài tập tự luận và trắc nghiệm - Chương 1 Sinh vật và môi trường Sách bài tập (SBT) Sinh lớp 9. Bài tập tự luận trang 74 Bài 1. Hãy vẽ sơ...

Giải bài tập SBT Sinh học 9: Chương 2 – Hệ sinh thái

Bài tập tự giải trang 94 - 102 SBT Sinh 9. Hướng dẫn làm bài tập tự luận và bài tập trắc nghiệm chương 2 - Hệ Sinh Thái Sách bài tập (SBT) Sinh...

Bài tập tự giải trang 111 SBT Sinh lớp 9: Chương 3 Con người, dân số và môi trường

Giải bài tập trắc nghiệm và tự luận SBT Sinh 9; Chương 3 Con người, dân số và môi trường. Bài tập tự luận trang 111 Bài 1. Con người có vai trò như thế nào...

Giải bài tập SBT Sinh lớp 9: Chương 4 – Bảo vệ môi trường

B- BÀI TẬP TỰ GIẢI trang 130 - SBT Sinh lớp 9 - Hướng dẫn giải bài tập tự luận và bài tập trắc nghiệm SBT Sinh 9 chương 4 - Bảo vệ môi...